1713862
U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

 


Privacyverklaring website Zangkoor

 

 

 

VERANTWOORDELIJKE


Deo Favente van de Vrije Evangelische Gemeente Scherpenzeel (Hierna te noemen “Het koor”) is een koor, dat is gevestigd in Scherpenzeel. Binnen het koor wordt gewerkt met persoonsgegevens van koorleden, dirigent, begeleiders en donateurs. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

 

Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld bij koorleden, dirigent, begeleiders en donateurs voor het goed uitvoeren van de doelstellingen van het koor, namelijk het uitdragen van de blijde boodschap van het evangelie door middel van zang en muziek.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Voor de duidelijkheid: wij verzamelen geen gegevens via onze website, maar uitsluitend via een toestemmingsformulier.

 

Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

• duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
• wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
• passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
• uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen,

dan kan dat via onderstaande contactgegevens:

 

Gegevens Verantwoordelijke
Naam Zangkoor Deo Favente
Postadres Schaapherder 35, 3834 CH Leusden
Bezoekadres Pr. Marijkelaan 3, 3925 HA Scherpenzeel
E-mail zangkoordeofavente@hotmail.com

 

Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen de gemeente omgaan kunt u vinden in ons privacybeleid en -reglement www.zangkoor-deo-favente.nl.

 

 

PRIVACY COÖRDINATOR

Het koor is op basis van de AVG niet verplicht een FG ( functionaris gegevensverwerking) aan te stellen. Omdat het koor belang hecht aan het goed omgaan met privacy en persoonsgegevens hebben wij wel een Privacy Coördinator aangesteld. De taken van de Privacy Coördinator zijn informeren, adviseren, toezicht houden, bewustwording creëren binnen het koor. Ook houdt de Privacy Coördinator de relevante ontwikkelingen op gebied van privacy bij. De verschillende onderdelen binnen het koor hebben hun eigen verantwoordelijkheid in het goed omgaan met privacygevoelige gegevens.

 

De Privacy Coördinator is per e-mail als volgt te bereiken:

Vrije Evangelische Gemeente Scherpenzeel
T.a.v. Privacy Coördinator

zangkoordeofavente@hotmail.com

 


GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Het koor verzamelt geen persoonsgegevens via de website, maar uitsluitend via een toestemmingsformulier, dat door betrokkene na toestemming ondertekend wordt.
PERSOONSGEGEVENS
De persoonsgegevens die wij via het toestemmingsformulier verzamelen zijn:

Voorletters
Voornaam
Voorvoegsel(s)
Achternaam
Geboortedatum
Straatnaam
Postcode
Woonplaats
e-mail adres
IBAN-nummer (t.b.v. de penningmeester)
Telefoonnummer privé
Telefoonnummer mobiel


MINDERJARIGEN
Niet van toepassing

 

DOELEINDEN

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke activiteiten en inschrijvingen u gebruikt):
• om uw inschrijving voor ons lidmaatschap te verwerken.
• om u te kunnen informeren over betreffende de kooractiviteiten.
• om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
Wanneer u ons toestemming hebt gegeven voor bepaald omgeschreven gebruik van uw gegevens, kunt u die toestemming op ieder moment weer intrekken. Denk hierbij aan het opnemen van uw contact¬gegevens in onze adressenlijst.

 

VERSTREKKING AAN DERDEN

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten en activiteiten.

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Naast bovenstaand genoemde verstrekkingen zullen wij uw gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Wij verstrekken geen gegevens aan partijen buiten de EU en/of aan internationale organisaties.

 

PROFILERING

Profilering vindt plaats wanneer er een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt waarbij aan de hand van persoonsgegevens naar bepaalde persoonlijke aspecten van een persoon wordt gekeken om deze persoon te categoriseren en te analyseren, of om zaken te kunnen voorspellen. Voorbeelden van persoonlijke aspecten kunnen zijn; financiële situatie, interesses, gedrag of locatie.

Deo Favente maakt geen gebruik van profilering.

 

COOKIES EN TRACKING OP DE WEBSITE
Op onze website www.zangkoor-deo-favente.nl gebruiken wij geen cookies.

 

BEVEILIGEN EN BEWAREN

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is voor de periode dat u bij het koor betrokken bent. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

 

WEBSITES VAN DERDEN
Niet van toepassing.


INZAGE EN WIJZIGEN VAN UW GEGEVENS

U heeft de volgende privacyrechten:
• Recht op inzage: het recht om de persoonsgegevens die het koor van u verwerkt in te zien.
• Recht op rectificatie: het recht om de persoonsgegevens die het koor van u verwerkt te laten aanpassen of aanvullen.
• Recht op bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
• Recht op beperking van de verwerking: het recht om het koor te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.
• Recht op vergetelheid: het recht om in een aantal gevallen uw gegevens te laten verwijderen.
• Recht op data-portabiliteit: het recht om uw persoonsgegevens in een aantal gevallen over te dragen, bijvoorbeeld bij vertrek uit de gemeente.

Wilt u gebruik maken van deze rechten?

U kunt ook contact opnemen met het secretariaat van het koor via de volgende contactgegevens:

Naam Zangkoor Deo Favente
Postadres Schaapherder, 35 3834CH Leusden
Bezoekadres Pr. Marijkelaan 3, 3925 HA Scherpenzeel
E-mail zangkoordeofavente@hotmail.com
Website www.zangkoor-deo-favente.nl

Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

 

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij u graag verder als je klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacy wetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

INWERKINGTREDING

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 28 mei 2018.